เงื่อนไขและข้อตกลง ในการใช้บริการ

Terms & Conditions Klong and Graphic

เงื่อนไขและข้อตกลง ในการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์https://klongandgraphic.com/ กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดเงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงการใช้บริการแพลตฟอร์มของท่าน (ดังที่นิยามไว้ด้านล่างนี้)

ด้วยการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือใช้บริการ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ตกลงด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ห้ามเข้าใช้และ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้หรือบริการ

การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้นท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้และ/หรือบริการหรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางช่องทางใด ๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของท่าน การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย

หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี: (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านและบุคคลดังกล่าวจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้และรับผิดชอบต่อ: (1) การกระทำของท่าน (2) ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้า หรือบริการ ของท่าน และ (3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านท่านต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้ แพลตฟอร์มและการใช้บริการ

 1. นิยามและการตีความ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยามและข้อกำหนดเกี่ยวกับการตีความที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 จะนำมาบังคับใช้กับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

 1. การใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยทั่วไป

2.1 แนวปฏิบัติในการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ: ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในสิ่งที่กล่าวมาซึ่งออกใช้บังคับโดยเราเป็นครั้งคราวไปเราสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใดๆและถือว่าท่านได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

2.2 กิจกรรมที่ต้องห้าม: ท่านตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่:

(ก)ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆหรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ

(ข) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(ค) พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการรบกวนหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง

(ง) โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใดๆผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการ

(จ) รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของผู้อื่น

(ฉ) ใช้หรืออัพโหลด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่ท่านมีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัสส่วนประกอบที่ทำให้เสียหายรหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่ทำอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหายหรือผิดพลาดได้หรือทำให้เสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่นหรือของแพลตฟอร์มหรือบริการได้และ

(ช) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใดๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(ซ) สร้าง และ/หรือ ใช้บัญชีลูกค้า และ/หรือ บัญชีของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ใดๆ บนแพลตฟอร์ม หรือบริการมากกว่าหนึ่งบัญชี

2.3 ความพร้อมของแพลตฟอร์มและบริการ:

เราอาจจะทำการปรับปรุงแก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการหรือถอดออกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มหรือบริการใดๆในบางช่วงเวลา โดยไม่จำต้องให้เหตุผลใด ๆ หรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ

2.4 สิทธิในการติดตามตรวจ

เราขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวแต่ไม่ผูกพันที่จะ:

(ก) ติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ เราอาจจะสอบสวนการฝ่าฝืนใดๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่อยู่ในที่นี้และอาจจะดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควรโดยดุลพินิจของทางเราแต่เพียงฝ่ายเดียว

(ข) ป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้ยังแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของลูกค้า

(ค) รายงานกิจกรรมใดที่เราสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆที่ใช้บังคับให้หน่วยงานที่เหมาะสมทราบและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวและ/หรือ

(ง) ร้องขอข้อสนเทศและข้อมูลใดๆ จากท่านอันเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่านในเวลาใดๆ และใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อนี้หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลดังกล่าว หรือหากท่านให้หรือเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล

(จ) หยุดการใช้งาน ยกเลิก ลบ ห้าม ระงับและจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ ของและโดยบัญชีของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ใดๆ ลูกค้า และ/หรือ บุคคลใด ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้า

2.5 นโยบายความเป็นส่วนตัว:

การใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่านยังอยู่ภายใต้ ข้อตกลงความเป็นส่วนตัว ตามที่กำหนดไว้ใน https://klongandgraphic.com/

2.6 เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายและเงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรแทนเงินสด:

การซื้อขายสินค้า หรือบริการ ใดๆจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายดังกำหนดไว้ใน เงื่อนไขและข้อตกลง

บน https://klongandgraphic.com/

หากท่านใช้คูปองแทนเงินสดเงื่อนไข&ข้อกำหนดของคูปองแทนเงินสดที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขและข้อตกลง บน https://klongandgraphic.com/ จะนำมาใช้บังคับ

2.7 เงื่อนไขเพิ่มเติม:

นอกเหนือจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้การใช้งานเอกสารข้อมูลและบริการในด้านหนึ่งด้านใดโดยเฉพาะเอกสารข้อมูลฉบับที่ละเอียดขึ้นหรือได้รับการปรับปรุงที่เสนอโดยเราหรือโดยผู้รับเหมาช่วงที่เรากำหนดอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งจะใช้บังคับโดยมีผลสมบูรณ์ทุกประการ

 1. การใช้บริการ

3.1 การใช้บังคับเงื่อนไขในข้อนี้: นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นทั้งหลายของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดในข้อ 3 นี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับการใช้บริการของท่าน

3.2 ข้อจำกัด: การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ลูกค้าที่ได้ฝ่าฝืนหรือกำลังฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ และลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว จะไม่อาจใช้บริการได้แม้ว่าจะทำตามข้อกำหนดของข้อ 3.2 นี้แล้วก็ตาม

3.3 เงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไป: ท่านตกลง:

(ก) ที่จะเข้าใช้ และ/หรือใช้บริการ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา รวมทั้งตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการบริการด้วยความสุจริตใจ และ

(ข) ที่จะรับรองว่าข้อสนเทศหรือข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับบริการที่ท่านโพสต์หรือทำให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องและไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะรับผิดชอบในข้อสนเทศและข้อมูลดังกล่าวแต่ฝ่ายเดียว

3.4 รายละเอียดของสินค้า หรือบริการ : ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่แม่นยำของสินค้า หรือบริการ เราไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะมีความแม่นยำ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด

3.5 ราคาของสินค้า หรือบริการ : ราคาที่ประกาศขายทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ

3.6 ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก: ท่านรับทราบว่าคู่สัญญานอกเหนือจาก Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) (ได้แก่ ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เป็นผู้ลงรายการและขายสินค้า หรือบริการ ของบุคคลดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม ข้อมูลว่าสินค้า หรือบริการ ดังกล่าวได้ถูกประกาศเพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดย  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก อาจมีการไว้บนเว็บเพจที่มีการแสดงรายการสินค้า หรือบริการ ดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อตกลงแต่ละฉบับที่ทำขึ้นเพื่อการขายสินค้า หรือบริการ ของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกให้แก่ลูกค้า จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกกับลูกค้าเท่านั้น และยังอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายสินค้า หรือบริการ ด้วย

 1. ลูกค้าที่มีบัญชีกับ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) 

4.1 ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน: บริการบางอย่างที่อาจจะมีบนแพลตฟอร์มอาจจำเป็นจะต้องมีการสร้างบัญชีกับเราหรือมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านขอสร้างบัญชีกับเรา ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอาจจะ: (1) พิจารณาและออกให้ท่านโดยเรา หรือ (2) ท่านเป็นฝ่ายให้และเราเป็นผู้อนุมัติโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเราอันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะร้องขอให้ท่านอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านทันทีในเวลาใดๆโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในความสูญเสียใดๆ ที่ท่านได้รับหรือท่านเป็นฝ่ายทำให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับหรือโดยเหตุผลของคำขอหรือการยกเลิกดังกล่าว ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นครั้งคราว และเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับและจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีของท่านและรับผิดต่อการเปิดเผยหรือการใช้งานใด ๆ (ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตหรือไม่) ซึ่งชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่าน ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านทราบว่าหรือมีเหตุผลให้สงสัยว่าความลับเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านอาจจะถูกเปิดเผยหรือมีการใช้ชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องมีการปรับปรุง เราคาดว่าคำบอกกล่าวของท่านได้รับการดำเนินการโดยเราเมื่อครบเจ็ด (7) วันทำการหลังจากได้รับคำบอกกล่าวดังกล่าวแล้ว

4.2 การอ้างการใช้งานหรือเข้าใช้: ท่านตกลงและรับทราบว่าการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้ใด ๆในแพลตฟอร์ม และข้อสนเทศ ข้อมูล หรือการสื่อสารใด ๆ ที่อ้างอิงถึงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านได้ แล้วแต่กรณี จะถือว่า:

(ก) เป็นการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ใช้บริการโดยท่าน หรือ

(ข) เป็นข้อสนเทศ ข้อมูล หรือการสื่อสารที่ประกาศ ส่งผ่าน หรือออกโดยชอบโดยฝ่ายท่าน

ไม่ว่าเวลาใด ๆ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือการใช้บริการใด ๆ (ไม่ว่าการเข้าใช้หรือการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ เว้นแต่กรณีการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ หลังจากเราได้รับการบอกกล่าวการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตของชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านแล้ว ตามข้อ 4.1) ท่านยินยอมให้ เรามีสิทธิ (แต่ไม่ผูกพัน) ที่ดำเนินการ อ้างอิงตาม หรือขอให้ท่านรับผิดชอบและรับผิดแต่ฝ่ายเดียวในการกระทำดังกล่าวเสมือนว่าการเข้าใช้ดังกล่าวนั้นทำหรือส่งโดยท่านเอง ท่านยังตกลงและรับทราบอีกด้วยว่า ท่านผูกพันและตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้เราจนเต็มจำนวนต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการใด ๆ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์ม ที่สามารถอ้างอิงไปชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านได้

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 ความเป็นเจ้าของ: ทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มและเอกสารข้อมูลเป็นกรรมสิทธิ์ของ อนุญาตให้แก่ หรือควบคุมโดยเรา ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา หรือผู้ให้บริการของเรา เราสงวนสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนด

5.2 การจำกัดการใช้งาน: ห้ามมิให้ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อนเฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน ภายใต้บังคับข้อ 5.3 การอนุญาตจะเป็นเพียงการให้ท่านดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้เอกสารข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และท่านต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อมูล ซึ่งเราหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลายและสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ที่อยู่ในเอกสารข้อมูลนั้น

5.3 เครื่องหมายการค้า: เครื่องหมายการค้า ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ไม่มีสิ่งใดบนแพลตฟอร์มและในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ จะตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือมอบสิทธิในการใช้งาน ไม่ว่าโดยปริยาย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรือยินยอมให้อนุญาต หรือให้สิทธิที่จะใช้โดยประการอื่นใด (ซึ่งรวมถึงในรูปแบบ เมต้า แท็ก หรือ ลิงค์ “ด่วน” ไปยังเว็บไซต์อื่นใด) ซึ่งเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงอยู่บนหน้าบริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นใด

 1. การจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิดของเรา

6.1 การไม่รับรองหรือรับประกัน: บริการ แพลตฟอร์ม และเอกสารข้อมูล ให้บริการในหลักเกณฑ์ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” ข้อมูลและ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างใด ๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ชัดแจ้งหรือโดยบทบัญญัติใด ๆ รวมทั้งการรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก กรรมสิทธิ์ ความสามารถในการนำไปค้าขายได้ คุณภาพที่เป็นที่พอใจ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อผลบังคับของที่กล่าวมาก่อนหน้า เราไม่รับประกัน:

(ก) ความถูกต้อง เหมาะแก่เวลา ความพอเพียง มูลค่าในทางพาณิชย์ หรือความครบถ้วนของข้อมูล และ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล

(ข) ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ จะมีให้โดยไม่เกิดการติดขัด มีความมั่นคง หรือปราศจากความผิดพลาดหรือตกหล่น หรือข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่ระบุได้จะได้รับการแก้ไข

(ค) ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ รหัสที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย รหัสที่ทำให้เกิดการทำลาย หรือรหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดการขัดข้อง และ

(ง) ความปลอดภัยในข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยท่านหรือไปยังท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือบริการและท่านยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือได้รับผ่านทางบริการหรือแพลตฟอร์มอาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ และ/หรือเปิดเผยโดยฝ่ายเราหรือเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของเราให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าเป็นท่านหรืออ้างว่ากระทำการโดยได้รับมอบอำนาจจากท่าน การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะถูกขัดขวาง ขาดการติดต่อ ล่าช้า จากความแออัดในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือมีการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะได้

6.2 การยกเว้นความรับผิด: ผู้ได้รับชดใช้ของ  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ไม่ต้องรับผิดต่อท่านในการสูญเสียใด ๆ ก็ตามหรือไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ) อันเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวข้องกับ:

(ก) การเข้าใช้ ใช้งาน และ/หรือการไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการได้

(ข) การเชื่อถือข้อมูลหรือข้อสนเทศใด ๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ ท่านไม่ควรกระทำการใดกับข้อมูลหรือข้อสนเทศดังกล่าวโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้วยตนเองเสียก่อน

(ค) ระบบ เซิร์ฟเวอร์ หรือการเชื่อมต่อใด ๆ เกิดการล้มเหลว ผิดพลาด ตกหล่น ขัดข้อง ล่าช้า มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการปองร้ายอื่นๆ การทำลาย หรือ รหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใด ที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดความผิดพลาด และ

(ง) การใช้งานหรือเข้าใช้ใด ๆ เว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่นใดที่เชื่อมไว้กับแพลตฟอร์ม แม้ว่าเราหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนหรือลูกจ้างของเราอาจจะได้รับแจ้งหรือคาดหมายไว้แล้วถึงความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าว

6.3 ด้วยความเสี่ยงภัยของท่านเอง: ความเสี่ยงจากการเข้าใจผิด ความผิดพลาด ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลจากการใช้แพลตฟอร์มนั้นเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้น และเราจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในกรณีดังกล่าว

 1. การเชื่อมโยง การเตือน และการโฆษณา

7.1 การเชื่อมโยง: เพื่อความสะดวกของท่าน เราอาจจะรวมเอาการเชื่อมโยงไว้กับเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นของหรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอก เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ลิงค์ไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดต่อความผิดพลาด ตกหล่น ล่าช้า ทำให้เสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ดูหมิ่น การหลอกลวง สิ่งน่ารังเกียจ ลามกอนาจาร การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความไม่ถูกต้อง หรือเอกสารข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอื่นใด ที่อยู่ในเนื้อหา หรือผลที่ตามมาจากการเข้าใช้ เว็บไซต์ที่เชื่อมไว้ใด ๆ การเชื่อมโยงใด ๆ ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นใด ไม่ได้เป็นการยืนยันหรือรับรองเว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าว และท่านตกลงว่าการเข้าใช้หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ลิงค์ไว้ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น

7.2 การโฆษณา: เราอาจจะแนบแบนเนอร์ java applet และ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดไว้กับแพลตฟอร์มเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาสินค้า หรือบริการ และ/หรือบริการของเราหรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ท่านไม่มีสิทธิได้รับเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าคอมมิชชั่นใด ๆ อันเกี่ยวกับการโฆษณาใด ๆ ดังกล่าวหรือเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้า หรือบริการ และบริการอื่นใด

 1. การส่งข้อมูลและข้อมูลของท่าน

8.1 การส่งข้อมูลโดยท่าน: ท่านให้สิทธิโดยไม่เฉพาะเจาะจงแก่เราในการใช้เอกสารข้อมูลหรือข้อสนเทศที่ท่านยื่นไว้ในแพลตฟอร์ม และ/หรือมอบให้เรา รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำถาม บทวิจารณ์ ความเห็น และคำแนะนำ (เรียกรวมกันว่า “การส่งข้อมูล”) เมื่อท่านโพสต์ความเห็นหรือการทบทวนไว้บนแพลตฟอร์ม ท่านยังให้สิทธิแก่เราในการใช้ชื่อที่ท่านส่งข้อมูลหรือชื่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบทวิจารณ์ ความเห็น หรือเนื้อหาอื่น ๆ ดังกล่าว ท่านต้องไม่ใช้อีเมล์แอดเดรสปลอม แกล้งทำเป็นบุคคลใดนอกเหนือจากตัวท่านเองหรือทำให้เราหรือบุคคลภายนอกเข้าใจผิดในเรื่องต้นกำเนิดของการส่งข้อมูลใด ๆ เรามีสิทธิ์ที่จะไม่เผยแพร่ และมีสิทธิ์ที่จะถอดออก หรือแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน

8.2 ความยินยอมในการรับอีเมล์: ท่านยินยอมและอนุญาตในการที่เราจะใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อประโยชน์ในการส่งอีเมล์ข้อมูลรายละเอียดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน ข้อตกลงของท่านที่มีต่อข้อกำหนดในข้อ 8.2 นี้จะถือเป็นความยินยอมของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีกฎหมายควบคุมสแปมใด ๆ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่อื่นใด) ท่านอาจจะเลือกยกเลิกรับอีเมล์ส่งเสริมการขายในภายหลังได้ด้วยการคลิกที่จุดเชื่อมโยงที่เหมาะสมในอีเมล์ส่งเสริมการขายใดๆ

8.3 นโยบายความเป็นส่วนตัว: ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านและตกลงด้วยในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่ที่ เงื่อนไขและข้อตกลง บน

https://klongandgraphic.com/ และให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. การยกเลิก

9.1 การยกเลิกโดยฝ่ายเรา: โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา และไม่ว่าจะได้บอกกล่าวไปยังท่านหรือไม่ เราอาจจะยกเลิกการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของท่าน และ/หรือระงับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน เราอาจจะยกเลิกการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม รวมทั้งเนื่องจากการกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บริการนี้ หรือเมื่อเราเชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืนหรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้ หรือหากในความเห็นของเรา หรือความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ เป็นการไม่เหมาะสมที่จะยังคงปล่อยให้มีบริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม โดยให้การที่ระบุในข้อนี้มีผลทันทีที่เราได้ใช้ดุลพินิจดังกล่าว

9.2 การยกเลิกโดยฝ่ายท่าน: ท่านอาจจะยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยบอกกล่าวล่วงหน้า สิบห้า (15) วันเป็นลายลักษณ์อักษร

 1. การบอกกล่าว

10.1 การบอกกล่าวจากเรา: คำบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหลายที่ส่งถึงท่านหาก:

(ก) สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ตามที่เราจะเลือกจะถือว่าได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว ณ วันที่เผยแพร่หรือออกอากาศ หรือ

(ข) ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งไว้ที่ที่อยู่ล่าสุดของท่านที่เราทราบ จะถือว่าท่านได้รับคำบอกกล่าวแล้วในวันถัดจากวันส่งหรือในวันที่ทิ้งคำบอกกล่าวนั้นไว้

10.2 คำบอกกล่าวจากท่าน: ท่านอาจจะส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือถึงเราได้เฉพาะยังที่อยู่หรืออีเมล์แอดเดรสที่เรากำหนดเท่านั้น ที่อีเมลล์บนhttps://klongandgraphic.com/ และจะถือว่าเราได้รับคำบอกกล่าวนั้นแล้วเฉพาะเมื่อเราได้รับ ขณะที่เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตอบกลับคำบอกกล่าวของท่านโดยทันที เราไม่อาจรับประกันได้ว่าเราจะตอบกลับได้เร็วเท่ากันทุกครั้ง

10.3 วิธีการอื่น: โดยไม่คำนึงถึงข้อ 10.1 และ 10.2 ในบางครั้งเราอาจจะกำหนดวิธีการอื่นที่ยอมรับได้ในการบอกกล่าว (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมล์ หรือรูปแบบอื่นในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) และเวลาหรือเหตุการณ์ที่จะถือว่าคำบอกกล่าวนั้นได้รับแล้ว

 1. ข้อกำหนดทั่วไป

11.1 สิทธิและการเยียวยาสะสม: เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และสิทธิและการเยียวยาของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะสะสมเพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อและถือเพิ่มเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่เราอาจจะมีตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม และการที่ผู้ขายไม่ได้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือตามกฎหมาย หรือหลักความยุติธรรม ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือตามกฎหมาย หรือหลักความยุติธรรม หากมี) จะไม่มีผลขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ขายในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม

11.2 ไม่มีการสละสิทธิ: การที่เราไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้ และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ในภายหลัง เรายังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

11.3 การแยกส่วนได้: เมื่อข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

11.4 สิทธิของบุคคลภายนอก: บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใด ๆ ในการบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ว่าในข้อใด โดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดตรงกับรายละเอียดใด ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนโดยชอบซึ่งเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

11.5 กฎหมายที่ใช้บังคับ: การใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ และเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

11.6 การคุ้มครองชั่วคราว: เราอาจจะขอความคุ้มครองชั่วคราวหากเราพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้ว เห็นว่าการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแล้วเห็นว่า การยับยั้งคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวหรือการคุ้มครองชั่วคราวอย่างอื่นเป็นการเยียวยาการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพียงอย่างหนทางเดียวที่เหมาะสมและเพียงพอ

11.7 การแก้ไขเพิ่มเติม: เมื่อมีคำบอกกล่าวผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่เราจะได้กำหนด (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่เราระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าว หากท่านใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการหลังวันที่ดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ เรามีสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้นซึ่ง จะใช้และอาจใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

11.8 การแก้ไขข้อผิดพลาด: เราไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ในส่วนของเรา ที่อาจมีการแก้ไข

11.9 สกุลเงิน: เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการคือเงินบาทไทย

11.10 ภาษา: ในกรณีที่เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใด (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นหลัก(ภาษาไทย) ของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ

11.11 สัญญาเบ็ดเสร็จ: เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับเราอันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้และทดแทนและแทนที่ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้อันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้

11.12 ผูกพันและเป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ เกี่ยวกับบริการ(ถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยเราหรือผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุดในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างเรากับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว

11.13 การทำสัญญาช่วง และการมอบหมาย: เราสงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของเราอันเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์ม และ/หรือการบริการ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่เราเห็นว่าเหมาะสม

11.14 การโอนสิทธิ: ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เราอาจจะโอนสิทธิของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้

11.15 เหตุสุดวิสัย: เราไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขดังกล่าว) หรือในความไม่ถูกต้อง ความไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือของบริการหากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของเรา

เอกสารแนบ 1

ยามและการตีความ

 1. การตีความ:

การอ้างอิงใด ๆ ในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไปถึงบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย ให้ตีความโดยเป็นการอ้างอิงถึงบทบัญญัติดังกล่าวตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติขึ้นใหม่ หรือขยายความ ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง ในสัญญา เมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่า

“รวมถึง” หรือ “รวมทั้ง” ให้ถือว่าตามมาด้วยคำว่า “โดยไม่จำกัดเฉพาะ” เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนวันให้หมายถึงวันตามปฏิทินและคำว่า “เดือน” หรือ “เป็นรายเดือน” รวมทั้งการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนเดือนให้หมายถึงเดือนตามปฏิทินหัวข้อใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่มีผลต่อการตีความเงื่อนไขการใช้บริการนี้ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดสองข้อใดๆ หรือมากกว่าภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารเดียวกันหรือต่างกันข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันดังกล่าวให้วินิจฉัยไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) และบังคับตามข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์แก่  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) มากกว่า

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย

 1. นิยาม และการตีความ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยามและข้อกำหนดในการตีความที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ให้ใช้บังคับกับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายในที่นี้

 1. การสั่งซื้อสินค้า หรือบริการ

2.1 เงื่อนไขที่ท่านต้องปฏิบัติตาม: ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า หรือบริการ ผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดย Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  (ในนามของผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้งานแพลตฟอร์มหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า หรือบริการ ) เป็นครั้งคราวไป ทั้งนี้  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) สงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใด ๆ ก็ได้ และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

2.2 รายละเอียดของสินค้า หรือบริการ : ถึงแม้ว่าผู้ขายจะพยายามอย่างเต็มในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า หรือบริการ  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) และผู้ขายไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ ในกรณีที่สินค้า หรือบริการ ที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างอันมีนัยยะสำคัญจากรายละเอียดบนแพลตฟอร์ม ที่ท่านได้สั่งซื้อไว้ ให้บังคับใช้เนื้อความตามข้อ 6 ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

2.3 ผู้ขาย: สินค้า หรือบริการ ถูกขายโดย “ผู้ขาย” ถึงแม้ว่า  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) อาจจะเป็น “ผู้ขาย” สินค้า หรือบริการ บางอย่าง แต่ “ผู้ขาย” ยังอาจหมายถึงบุคคลอื่นใดนอกเหนือจาก  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  (ซึ่งบุคคลอื่นใดดังกล่าวหมายถึง “ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก” ตามเนื้อความในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้) ไม่ว่าสินค้า หรือบริการ นั้นจะถูกแสดงรายการไว้เพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดย  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  หรือมีการระบุชื่อผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกก็ตาม สินค้า หรือบริการ ที่ขายให้ท่านโดยผู้ขายจะอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาเฉพาะกับลูกค้าแต่ละราย (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในข้อ 2.6)

ทั้งนี้:

2.3.1 สำหรับสินค้า หรือบริการ ที่ขายโดยผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงและเฉพาะระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกกับท่านเท่านั้น และ

2.3.2 สำหรับสินค้า หรือบริการ ที่ขาย  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงและเฉพาะระหว่าง  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) กับท่านเท่านั้น

2.4 การส่งคำสั่งซื้อของท่าน: ท่านอาจจะส่งคำสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มให้ครบถ้วนและคลิกปุ่ม “ยืนยันการชำระเงิน” ผู้ขายจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นๆ โดยท่านเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจในความถูกต้องของคำสั่งซื้อ

2.5 คำสั่งซื้อเพิกถอนไม่ได้และปราศจากเงื่อนไข: คำสั่งซื้อทั้งหลายจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ อีกเมื่อส่งคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์มแล้ว และผู้ขายมีสิทธิ (แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่) ในการประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านอีก และโดยไม่ต้องมีการอ้างอิงหรือบอกกล่าวเพิ่มเติมใด ๆ ไปยังท่านอีก อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีดังระบุไว้ในข้อ 8 ท่านอาจจะร้องขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อได้ ซึ่งผู้ขายจะใช้ความพยายามในการดำเนินการตามคำขอโดยถือหลักการใช้ความพยายามตามความเหมาะสมในทางการค้าขาย อย่างไรก็ดี ผู้ขายไม่มีหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการให้ตามคำขอยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อใด ๆ

2.6 ข้อสงวนสิทธิของผู้ขายเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ: ผู้ขายมีดุลพินิจในการตอบรับคำสั่งซื้อทั้งหลายแต่เพียงผู้เดียวและคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่ตอบรับโดยผู้ขายจะถือเป็นสัญญาแยกต่างหาก (คำสั่งซื้อที่ได้รับการตอบรับดังกล่าวจะเรียกว่า “สัญญาที่ทำกับลูกค้า”) ท่านได้ยอมรับว่า เว้นแต่ท่านจะได้รับคำตอบรับคำสั่งซื้อของท่านจากผู้ขาย ผู้ขายจะไม่ถือเป็นคู่สัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายใด ๆ ระหว่างผู้ขายกับท่านในการซื้อขายหรือข้อตกลงอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ และด้วยเหตุนี้ ผู้ขายจึงไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียวในการปฏิเสธการดำเนินการหรือตอบรับคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ได้รับจากและโดยผ่านแพลตฟอร์ม

2.7 การยกเลิกโดยผู้ขายในกรณีมีความผิดพลาดในการกำหนดราคา: ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้า ในกรณีที่กำหนดราคาสินค้า หรือบริการ ไว้ผิดพลาดบนแพลตฟอร์ม ซึ่งในกรณีดังกล่าว  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ในนามของผู้ขายจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวโดยมีคำบอกกล่าวเป็นเวลาสามวัน ผู้ขายมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าในกรณีดังกล่าวไม่ว่าสินค้า หรือบริการ จะถูกส่งออกไปหรืออยู่ระหว่างเดินทางก็ตาม และไม่ว่ามีการเรียกให้ท่านทำการชำระเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม

2.8 การรับประกันสินค้า หรือบริการ : การรับประกันเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ (“การรับประกันสินค้า หรือบริการ ”) ที่ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าให้เป็นไปตามที่ระบุไว้โดยผู้ขายผ่านแพลตฟอร์ม ภายใต้แท็บ “ข้อกำหนดจำเพาะ” ในช่อง “ประเภทการรับประกัน” และ “ระยะเวลาในการรับประกัน” สำหรับสินค้า หรือบริการ ที่เกี่ยวข้อง และจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขายไม่ต้องผูกพัน การรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกัน การเยียวยาในการผิดข้อกำหนดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือผิดข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ระบุในการรับประกันสินค้า หรือบริการ จะใช้แทนเงื่อนไข การรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหลาย ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือโดยประการอื่น เว้นแต่จะกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในการรับประกันสินค้า หรือบริการ ดังกล่าว (เว้นแต่จะต้องห้ามอย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในกรณีนั้น ๆ) ในเงื่อนไข การรับประกันและเงื่อนไขการรับประกัน อื่นใดทั้งหลายไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ ที่จัดส่งให้

2.9 การรับทราบของลูกค้า: ท่านรับทราบและรับรองว่าท่านไม่ได้อิงความตามเงื่อนไข ข้อกำหนด การรับประกัน คำสัญญา การโน้มน้าว หรือการแสดงตนรับรองใด ๆ ที่ทำโดยหรือในนามของผู้ขายแต่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรืออิงความตามคำอธิบายหรือการแสดงข้อมูลหรือข้อกำหนดจำเพาะใด ๆ ที่อยู่ในเอกสารใด ๆ เช่น แคตตาล็อก หรือเอกสารข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งจัดทำโดย  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) หรือผู้ขาย ท่านยังรับทราบและตกลงด้วยว่าข้อยกเว้นการรับประกัน ข้อยกเว้นความรับผิด และข้อยกเว้นการเยียวยาในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ในการซื้อขายและสัญญาที่ทำกับลูกค้า เป็นการกระจายความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญา โดยยินยอมให้ผู้ขายจัดหาสินค้า หรือบริการ ที่ค่าบริการหรือราคาต่ำกว่าที่ผู้ขายอาจจะทำได้ และท่านยอมรับว่าข้อยกเว้นความรับผิดดังกล่าวเหมาะสม

2.10 จะไม่มีการแสดงตนรับรองหรือรับประกัน: โดยไม่กระทบต่อผลบังคับของข้อ 2.9 ข้างต้น:

2.10.1 จะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขหรือถือว่ามีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว หรือมีการรับประกันใด ๆ หรือถือว่ามีการรับประกันใด ๆ ในเรื่องอายุการใช้งานหรือความคงทนของสินค้า หรือบริการ ที่จัดส่งให้หรือรับประกันว่าสินค้า หรือบริการ นั้นจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานอย่างหนึ่งอย่างใดภายใต้เงื่อนไขเฉพาะใด ๆ โดยไม่คำนึงว่าผู้ขายอาจจะทราบหรือได้รับทราบในภายหลังถึงวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่

2.10.2 ผู้ขายมีพันธะเฉพาะในการส่งมอบสินค้า หรือบริการ ให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้า หรือบริการ ดังกล่าว ไม่ว่าจะได้ให้รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ หรือไม่หรือถือว่าได้ให้รายละเอียดนั้นไว้ตามกฎหมายหรือไม่ อนึ่ง รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเพียงการแสดงความเห็นของผู้ขายในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ทั้ง  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) และผู้ขายไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ ในเรื่องคุณภาพ สถานะ สภาพ หรือความเหมาะสมของสินค้า หรือบริการ

2.10.3  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับมาตรการและการกระทำที่จะกล่าวต่อไปนี้ที่ทำโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก และผลที่เกิดตามมาจากการนั้น: การเยียวยาแก้ไขที่ไม่เหมาะสมในข้อชำรุดบกพร่อง การเปลี่ยนแปลงสินค้า หรือบริการ โดยไม่มีการตกลงล่วงหน้าจาก  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ก่อน การเพิ่มเติมหรือใส่ชิ้นส่วน โดยเฉพาะอะไหล่ที่ไม่ได้มาจาก  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) 

2.10.4 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง การติดตั้งที่มีข้อบกพร่อง หรือการทดสอบใช้งานโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย ความประมาทเลินเล่อ สภาพการทำงานที่ไม่ปกติ การเคลื่อนย้ายที่มีข้อบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง ใช้งานหนักเกินกำหนด วัสดุในการทำงานและอะไหล่ไม่เหมาะสม การใช้งานไม่ดี การวางฐานไม่เหาะสม ผลกระทบจากสารเคมี ไฟฟ้าเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไฟฟ้า ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมสินค้า หรือบริการ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) 

2.10.5 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดกับบุคคลภายนอกคนใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกิดจากการซ่อมแซมหรืองานเยียวยา ที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ก่อน และลูกค้าต้องชดเชยความเสียหายให้ผู้ขายต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากข้อเรียกร้องดังกล่าว

2.10.6 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ ภายใต้การรับประกันดังกล่าว (หรือการรับประกัน เงื่อนไข หรือการประกันอื่นใด) หากยังไม่มีการชำระราคารวมของสินค้า หรือบริการ เรียบร้อยแล้วภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน และ

2.10.7 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ ก็ตามอันเกี่ยวกับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ในสินค้า หรือบริการ ที่เกิดขึ้นหลังจากครบกำหนดการรับประกันสินค้า หรือบริการ ที่เกี่ยวข้องแล้ว (ถ้ามี)

2.11 ทรัพย์สินทางปัญญา:

2.11.1 เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) เสียก่อน ลูกค้าต้องไม่ถอดออกหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า โลโก้ สัญลักษณ์แสดงลิขสิทธิ์ เลขทะเบียน ฉลาก ป้าย หรือเครื่องหมายระบุ สัญลักษณ์ หรือคำอธิบายประกอบอื่น ๆ ที่ติดอยู่กับสินค้า หรือบริการ ใด ๆ

2.11.2 เมื่อมีการมอบซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ไดรเวอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ และ/หรือรายละเอียดการออกแบบ คู่มือทางเทคนิคหรือคู่มือ แบบภาพวาด หรือข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหลาย (เรียกรวมกันว่า “เอกสารข้อมูลสินค้า หรือบริการ ”) ให้แก่ลูกค้าโดยผู้ขายตามคำสั่งซื้อ การใช้งานและการเก็บรักษาเอกสารข้อมูลสินค้า หรือบริการ จะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาอนุญาตใช้งาน (เช่น สัญญาอนุญาตของผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย ข้อจำกัด หรือเงื่อนไขในการใช้งาน) ตามที่จะได้กำหนดโดยผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขาย และต้องไม่ใช้นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

2.11.3 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า เอกสารข้อมูลสินค้า หรือบริการ จะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขาย ลูกค้ายังตกลงด้วยว่าทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ทั้งหลายที่อยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลสินค้า หรือบริการ จะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขายแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อ หรือได้รับหนังสือให้ความยินยอมล่วงหน้าของ  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  ลูกค้าตกลงที่จะส่งคืนเอกสารข้อมูลสินค้า หรือบริการ และ/หรือสำเนาเอกสารข้อมูลดังกล่าวเมื่อ  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ร้องขอ

 

 1. การส่งมอบสินค้า หรือบริการ

กรุณาดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ ของแต่ละพาร์ทเนอร์

 

 1. ราคาของสินค้า หรือบริการ

4.1 ราคาที่ประกาศขาย: ราคาของสินค้า หรือบริการ ที่ต้องชำระโดยลูกค้าจะได้แก่ราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าไปยังผู้ขาย (ผ่านทางแพลตฟอร์ม)

4.2 ภาษี: ราคาที่ประกาศขายทั้งหมดอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาที่ประกาศขายในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า

 

 1. การชำระเงิน

5.1 ทั่วไป: ท่านอาจจะชำระเงินสำหรับสินค้า หรือบริการ โดยใช้วิธีการการชำระเงินใด ๆ ที่กำหนดโดย Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ในช่วงเวลานั้น ๆ เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อแล้ว การชำระเงินจริงจะเรียกเก็บเฉพาะเมื่อผู้ขาย หรือพาร์ทเนอร์ ตอบรับคำสั่งซื้อของท่านและเกิดสัญญาที่ทำกับลูกค้าขึ้นแล้ว การชำระเงินทั้งหลายให้กระทำแก่  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  ไม่ว่าจะรับชำระเงินตามสิทธิของ  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) เอง หรือในฐานะตัวแทนของผู้ขาย (เมื่อผู้ขายเป็นผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) ท่านรับทราบว่า  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) มีสิทธิที่จะเรียกให้มีการชำระเงินจากท่านในนามของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกได้

5.2 เงื่อนไขเพิ่มเติม: วิธีการชำระเงินอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกำหนดโดย  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) เป็นครั้งคราวไป

5.3 วิธีการชำระเงิน: ท่านตกลงว่าท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของท่าน ท่านไม่อาจเรียกร้องเอากับผู้ขายหรือตัวแทนคนใดของผู้ขาย (ที่อาจจะรวมถึง Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ) ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) สงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือยกเลิก ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าเวลาใด ๆ ซึ่งวิธีการชำระเงินใด ๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวไปยังท่านหรือให้เหตุผลใด ๆ

5.4 ข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปอง ด้านล่าง

5.5 การเรียกเก็บเงิน:  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  หรือผู้ขาย หรือพาร์ทเนอร์ หรือผู้ให้บริการขนส่ง อาจจะเรียกเก็บเงินจากท่านเมื่อถึงวันครบกำหนดการชำระเงินใด ๆ ภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า หรือเมื่อทำงานเสร็จตามรายละเอียดของแต่ละงวดงาน ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบผลการทำงาน หรือสินค้าที่ได้รับ และกดยืนยัน ว่าได้รับงาน หรือสินค้าเรียบร้อยตามที่ตกลงกัน

5.6 การไม่ชำระเงิน: หากลูกค้าไม่ชำระเงินใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้หรือการชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) หรือผู้ขาย หรือพาร์ทเนอร์มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรือระงับการส่งมอบสินค้า หรือบริการ จนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วน โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายอาจมีได้

5.7 การคืนเงินที่ชำระ:

(ก)การคืนเงินทั้งหลายให้ทำโดยผ่าน  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  ให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้นผ่านทางวิธีการชำระเงินที่ได้รับการอนุมัติ จำนวนเงินคืนสามารถถอดออกจากยอดเงินคืนในบัญชี  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  โดยการทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการคืนเงิน

(ข) เราไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระเงินอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับกระบวนการภายในของบริษัท

(ค) การคืนเงินทั้งหลายขึ้นอยู่กับว่าการที่เราได้ยอมรับคืนสินค้า หรือบริการ อย่างถูกต้องแล้ว

(ง) เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขการดำเนินการคืนเงินในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าว

 

 1. การยกเลิก/ ส่งคืน/การซ่อมแซม/การเปลี่ยนทดแทน

6.1 นโยบายการคืน หรือยกเลิกบริการ : สินค้า หรือบริการ ทั้งหลายต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน นโยบายการคืนสินค้า หรือยกเลิกบริการ ที่ระบุไว้ใน https://klongandgraphic.com/ ผู้ขายไม่ผูกพันที่จะตกลงด้วยในการคืนสินค้า หรือบริการ ใด ๆ เว้นแต่ได้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวทั้งหมด โดยเป็นที่พอใจของพาร์ทเนอร์ หรือ  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) 

6.2 นโยบายการคืนสินค้า หรือยกเลิกบริการ จะทำได้เมื่อ

6.2.1 ได้รับสินค้า หรือบริการ ที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสินค้า หรือบริการ ที่ระบุในสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรือพาร์ทเนอร์ทำงานเกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในรายละเอียดบริการ โดยจะยกเลิกได้แค่ในส่วนของงวดงานนั้นๆ

6.2.2 ได้รับสินค้า หรือบริการ ที่ผิดพลาด หรือไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของบริการ โดยทาง  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) จะเป็นคนกลางในการพิจารณา และความเห็นของทาง  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 1. คำถามและข้อร้องเรียน

หากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ กรุณาติดต่อ  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  โดยใช้เพจ “ติดต่อเรา” บนแพลตฟอร์ม  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) จะติดต่อประสานงานกับผู้ขายเกี่ยวกับคำถามและข้อร้องเรียนของท่าน

 

 1. การยกเลิก

8.1 การยกเลิกโดยฝ่ายท่าน: ท่านอาจยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าก่อนที่ผู้ขายจะส่งมอบสินค้า หรือเริ่มให้บริการในงวดงานนั้นๆภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าดังกล่าวโดยมีหนังสือบอกกล่าวไปยัง Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  ที่https://klongandgraphic.com/ หากสินค้าถูกจัดส่งไปแล้ว หรือเริ่มให้บริการแล้วตามรายละเอียดที่ผู้ขาย หรือพาร์ทเนอร์ชี้แจงไว้ในรายละเอียดงาน ท่านไม่อาจจะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าในงวดงานนั้นๆได้

8.2 การยกเลิกโดยฝ่ายผู้ขาย: ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใดในการยกเลิกสัญญาที่ระบุไว้ในที่อื่นใดในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ผู้ขาย หรือ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ที่กระทำการในนามของผู้ขาย อาจจะหยุดการขนส่งสินค้า หรือบริการ ใด ๆ ระงับการส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ/หรือยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าโดยให้มีผลในทันทีโดยการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกค้า ณ วัน หรือในเวลาใด ๆ หากเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้:

8.2.1 สินค้า หรือบริการ ภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าหมดด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด

8.2.2 ลูกค้าทำผิดภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า

8.2.3 ลูกค้ามีมติในการเลิกบริษัทหรือศาลที่มีเขตอำนาจมีคำสั่งให้ลูกค้าเลิกบริษัทหรือชำระบัญชี

8.2.4 มีคำสั่งเจ้าพนักงานหรือมีการตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้จัดการทรัพย์เข้าครอบครองหรือขายสินทรัพย์ใด ๆ ของลูกค้า หรือ

8.2.5 ลูกค้าทำข้อตกลงหรือทำการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้เป็นการทั่วไป หรือขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจในการขอคุ้มครองการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

 

 1. ความเสี่ยงภัยและกรรมสิทธิ์ในสินค้า หรือบริการ

9.1 ลูกค้าจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า หรือบริการ ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ

9.2 กรรมสิทธิ์ในสินค้า หรือบริการ จะไม่ผ่านไปยังลูกค้าจนกว่า Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) จะได้รับเงินสดหรือเงินโอนในการชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน ซึ่งราคาของสินค้า หรือบริการ และสินค้า หรือบริการ อื่นๆ ทั้งหลายที่ตกลงกันว่าจะขายโดยผู้ขายให้แก่ลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงการส่งมอบและการส่งผ่านความเสี่ยงภัยในสินค้า หรือบริการ หรือข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขนี้

9.3 จนกว่าจะถึงเวลาที่กรรมสิทธิ์ในสินค้า หรือบริการ จะผ่านไปยังลูกค้า ลูกค้าต้องยึดถือสินค้า หรือบริการ ไว้ในฐานะตัวแทนของผู้ขายและผู้รับฝากสินค้า หรือบริการ และต้องดูแลรักษาสินค้า หรือบริการ แยกต่างหากจากสินค้า หรือบริการ ที่เป็นของลูกค้าเอง

9.4 ระหว่างเวลาที่กรรมสิทธิ์ของสินค้า หรือบริการ ยังคงอยู่กับผู้ขาย ลูกค้าตกลงกับผู้ขายว่าลูกค้าจะแจ้งให้  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ทราบโดยทันทีถึงเรื่องใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและกระทบต่อกรรมสิทธิ์ของผู้ขายในสินค้า หรือบริการ นั้น และลูกค้าจะให้ข้อมูลใด ๆ แก่  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ ตามที่  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ควรทราบเป็นครั้งคราวไป

9.5 จนกว่าจะถึงเวลาที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินผ่านไปยังลูกค้า (และต่อเมื่อสินค้า หรือบริการ ยังคงมีอยู่และไม่ได้มีการนำไปขายต่อ)  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) จะยังคงมีสิทธิ ในการเรียกให้ลูกค้าส่งมอบสินค้า หรือบริการ กลับคืนให้  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ไม่ว่าเวลาใด ๆ ในกรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าในเรื่องส่งคืนสินค้า หรือบริการ และยังสงวนสิทธิในการเรียกค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหลายรวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางกฎหมายจากลูกค้า

9.6 ลูกค้าไม่มีสิทธิในการนำสินค้า หรือบริการ ใดๆ ที่ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายไปจำนำ หรือนำไปค้ำประกันด้วยประการใด ๆ ในหนี้ใด ๆ แต่หากลูกค้าได้กระทำการดังกล่าว เงินทั้งหลายที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้ผู้ขายจะถือว่าถึงกำหนดและต้องชำระทันที (โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายมี)

9.7 หากข้อกำหนดในเงื่อนไขข้อ 9 นี้ไม่มีผลบังคับเนื่องจากกฎหมายของประเทศที่สินค้า หรือบริการ ตั้งอยู่ ให้ถือว่าได้นำหลักการทางกฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดในการคงกรรมสิทธิ์ที่ใช้อยู่ในประเทศนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมเพื่อให้เกิดผลบังคับกับเจตนาเดิมที่แสดงอยู่ในเงื่อนไข และลูกค้าจะดำเนินการที่จำเป็นทั้งปวงในการทำให้เกิดผลบังคับดังกล่าว

9.8 ลูกค้าจะชดใช้ให้ผู้ขายในความสูญเสียหรือเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทั้งปวงที่เกิดจากลูกค้า อันเกี่ยวกับการยืนยันและบังคับตามสิทธิของผู้ขายภายใต้เงื่อนไขข้อนี้

 

 1. การจำกัดความรับผิด

10.1 การเยียวยาเฉพาะของลูกค้า: การเยียวยาที่กำหนดในข้อ 6 เป็นการเยียวยาสำหรับลูกค้าเฉพาะท่านแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือความชำรุดบกพร่องของสินค้า หรือบริการ

10.2 ความรับผิดสูงสุด: โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ความรับผิดรวมสูงสุดของผู้ขายที่มีต่อท่าน หรือต่อฝ่ายอื่นใดสำหรับความสูญเสียทั้งหลายที่อยู่ภายใต้ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการขายสินค้า หรือบริการ ภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าแต่ละฉบับ จะไม่เกินจำนวนรวมที่ท่านได้จ่ายเงินไปให้แก่ผู้ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าดังกล่าว

10.3 การยกเว้นความรับผิด: ผู้ได้รับชดใช้ของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความสูญเสียใด ๆ หรือไม่ว่าเกิดขึ้นโดยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ): (1) จำนวนเงินที่ต้องชำระจากผู้ใช้งานแพลตฟอร์มคนอื่นอันเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า หรือบริการ ใด ๆ (2) การขายสินค้า หรือบริการ ให้ท่าน หรือการใช้งานสินค้า หรือบริการ นั้นหรือการนำไปขายต่อโดยท่าน และ (3) ข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ อันเกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย การใช้งานโดยไม่ถูกต้อง ความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ การเก็บรักษาผิดปกติ และหรือ สภาพในการทำงาน การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขสินค้า หรือบริการ หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ขายในเรื่องการใช้งานสินค้า หรือบริการ (ไม่ว่าที่ให้ไว้ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร)

 

 1. ข้อกำหนดทั่วไป

11.1 การอ้างอิงถึง “ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ”: การอ้างอิงถึง “ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ” ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้ใช้บังคับกับทั้งการกระทำของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ในนามของตัวเองในฐานะผู้ขาย และ/หรือในฐานะผู้ดูแลแพลตฟอร์ม หรือในฐานะตัวแทนของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ขายสำหรับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกฉบับ

11.2 สิทธิในการทำสัญญาช่วง: ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิที่จะมอบหมาย และ/หรือทำสัญญาช่วงสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้แก่  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) หรือผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนคนใดที่  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) กำหนด

11.3 สิทธิและการเยียวยาสะสม: เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และสิทธิและการเยียวยาของผู้ขายภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้จะสะสมเพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อและถือเพิ่มเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ผู้ขายอาจจะมีตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม และการที่ผู้ขายไม่ได้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม (ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ หรือตามกฎหมายหรือความยุติธรรม ถ้ามี) จะไม่มีผลขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ขายในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม

11.4 ไม่มีการสละสิทธิ: การที่ผู้ขายไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้ และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ในภายหลัง ผู้ขายยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของตนในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

11.5 การแยกส่วนได้: เมื่อข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

11.6 สิทธิของบุคคลภายนอก: บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใด ๆ ในการบังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ไม่ว่าในข้อใด โดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดหรือตรงกับรายรายละเอียดใด ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนโดยชอบซึ่งเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

11.7 กฎหมายที่ใช้บังคับ: เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

11.8 เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อ 11.7 ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือการผิดสัญญา การยกเลิก หรือความไม่สมบูรณ์ของสัญญา อาจจะระงับไปด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามระเบียบกฎเกณฑ์ในการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (TAI) คณะอนุญาโตตุลาการให้ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการคนเดียวซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานของ TAI สถานที่พิจารณาของอนุญาโตตุลาการคือกรุงเทพมหานคร คำชี้ขาดใด ๆ โดยคณะอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญา

11.9 การคุ้มครองชั่วคราว: ผู้ขายอาจจะขอความคุ้มครองชั่วคราวหากผู้ขายพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้ว เห็นว่าการยับยั้งคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวหรือการคุ้มครองชั่วคราวอย่างอื่นเป็นการเยียวยาการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพียงหนทางเดียวที่เหมาะสมและเพียงพอ

11.10 การแก้ไขเพิ่มเติม: ผู้ขายอาจมีคำบอกกล่าวที่ออกร่วมกันกับ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่ผู้ขายจะได้กำหนดโดยผ่านทาง Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) เท่านั้น (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) ผู้ขายอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่ผู้ขายระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าวข้างต้น หากท่านใช้แพลตฟอร์มหรือบริการหลังจากวันดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ สิทธิของผู้ขายในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้โดยวิธีการดังกล่าวใช้ร่วมกันกับ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  (ไม่ว่าผ่านทางพอร์ทัลหรือโดยวิธีการอื่นตามที่ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) กำหนด) และอยู่ภายใต้บังคับตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งยัง อาจจะใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใดหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับในการซื้อขายที่ใช้บังคับกับคำสั่งซื้อใด ๆ จะเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีผลบังคับอยู่ในขณะนั้น

11.11 การแก้ไขข้อผิดพลาด: ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ในส่วนของผู้ขาย ที่อาจมีการแก้ไข

11.12 สกุลเงิน: เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้คือเงินบาทไทย

11.13 ภาษา: ในกรณีเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใด (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นภาษาไทย ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ

11.14 สัญญาเบ็ดเสร็จ: เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับผู้ขายอันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้และทดแทนและแทนที่ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้อันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้

11.15 ผูกพันและเป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการของผู้ขายที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างผู้ขายกับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว

11.16 การทำสัญญาช่วง และการมอบหมาย:  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) สงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของตนอันเกี่ยวพันกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) เห็นว่าเหมาะสม

11.17 การโอนสิทธิ: ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขาย ผู้ขายอาจจะโอนสิทธิของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้

11.18 เหตุสุดวิสัย:  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) และผู้ขายไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ข้อผิดพลาด การขัดข้อง หรือล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว) หรือต่อความไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ หากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) หรือของผู้ขาย

– จบ –

 

ข้อกำหนดการใช้บริการเกี่ยวกับเนื้อหา (“ข้อกำหนด”)

 1. บทนำ

1.1 ข้อกำหนดเหล่านี้ให้บังคับใช้กับผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงผู้ใช้ที่เข้าถึง อัพโหลดข้อมูล หรือผู้ใช้ที่ดูเนื้อหาจากการถ่ายทอดสดออนไลน์ ที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ทั่วไป (User Generated Content: UGC) และเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยมืออาชีพ (Professionally Generated Content: PGC) เมื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  ท่านยินยอมและตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงดังต่อไปนี้

(ก) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ใน https://klongandgraphic.com/ 

(ข) ข้อกำหนดฉบับนี้

(ค) นโยบายความเป็นส่วนตัว

รวมถึงการแก้ไข การปรับปรุง การอัพเดทหรือการแก้ไขเพิ่มเติมของข้อตกลงข้างต้นโดยเราเป็นครั้งคราวไป

1.2 เราอาจแก้ไข ทบทวน อัพเดทหรือแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งข้อกำหนดนี้ไม่ว่าเวลาใด (“การแก้ไข”) การแก้ไขนั้นจะมีผลบังคับเมื่อได้ประกาศลงในแพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) โดยไม่มีการแจ้งเพิ่มเติมใด ๆ และให้ถือว่าท่านได้ตกลงตามการแก้ไขดังกล่าวเมื่อมีการประกาศการแก้ไขนั้นลงบนแพลตฟอร์มดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านจะต้องทบทวนข้อกำหนดที่แก้ไขให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ ที่ https://klongandgraphic.com/ 

1.3 ท่านยืนยันว่า

(ก) ท่านอายุมากกว่า20 ปี และมีความสามารถอย่างสมบูรณ์ในการเข้าผูกพันกับข้อกำหนดฉบับนี้หรือ

(ข) ท่านเป็นบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมายของบุคคลที่ใช้แพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) และตกลงตามข้อกำหนดฉบับนี้และจะทำให้บุคคลผู้ใช้แพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ปฏิบัติตามและยินยอมตามข้อกำหนดนี้

1.4 หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านจะต้องได้รับการอนุญาตจากบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมายในการเปิดบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  หากท่านเป็นบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมายของผู้เยาว์ที่จะเปิดบัญชีผู้ใช้ ท่านจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ในนามของผู้เยาว์และท่านจะต้องรับผิดชอบการกระทำของผู้เยาว์และท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มหรือการบริการของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ของผู้เยาว์ หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมาย ท่านต้องหยุดการใช้/การเข้าถึงซึ่งแพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) หรือการบริการใดๆ

 1. การใช้แพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) 

2.1 แพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถอัพโหลดเนื้อหา คอนเท้นท์ (UGC) ในรูปแบบของ (ก) ข้อคิดเห็นทั่วไปบนแพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  (ข) คำวิจารณ์สินค้า หรือบริการ (ค) การแนะนำสินค้า หรือบริการ (ง) ผล “ก่อนและหลัง” ของการใช้สินค้า หรือบริการ (จ) วีดีโอสั้น (ฉ) ข้อแนะนำการใช้สินค้า หรือบริการ (ช) การถ่ายทอดสดออนไลน์ และฟีเจอร์ เครื่องมือ กลไกอื่นใดที่เรามีอยู่บนแพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  โดย UGC จะเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) และเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงได้

2.2 ท่านรับทราบและเข้าใจว่าเรามีแพลตฟอร์มไว้เพียงให้ผู้ใช้ได้สามารถอัพโหลดเนื้อหาขึ้นไปเท่านั้น ท่านตกลงว่าท่านได้เข้าถึงเนื้อหาภายใต้ความเสี่ยงของท่านเองและการตัดสินใจใด ๆ ของท่านในการดูหรือเข้าถึงเนื้อหาหรือสินค้า หรือบริการ หรือบริการใดที่ท่านขายหรือซื้ออันเป็นผลมาจากการดูหรือเข้าถึงซึ่งเนื้อหานั้น เป็นเรื่องระหว่างท่านและผู้ให้บริการเนื้อหาทั้งหมด ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและต้องรับผิดซึ่งเนื้อหาที่ท่านอัพโหลดหรือทำให้อยู่บนแพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ด้วยวิธีการอื่นใดทั้งหมด

2.3 แพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) อาจมีลิงก์สำหรับเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม โดยเราไม่มีการควบคุมและไม่รับผิดชอบสำหรับ เนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือหลักปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เมื่อใช้แพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  ท่านได้ปลดเปลื้องเราโดยชัดแจ้งจากความรับผิดใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกของท่าน

2.4 เราสงวนสิทธิ์ในการตัดสินว่าผู้ใช้คนใดจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงซึ่งการใช้ฟีเจอร์ใดๆ ที่แพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) มีให้ (รวมไปถึงการเข้าดูเนื้อหาซึ่งอยู่ในแพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) หรือการอัพโหลดเนื้อหาขึ้นแพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ) และห้ามไม่ให้ท่านใช้บัญชีผู้ใช้ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีผู้ใช้ของท่าน และท่านจะต้องรักษารหัสของบัญชีผู้ใช้ของท่านไว้อย่างปลอดภัย ท่านอาจต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เราหรือบุคคลภายนอกอื่นได้รับเนื่องจากการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.5 ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย หรือคู่มือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและจะต้องได้รับการอนุมัติตามเกณฑ์ที่จำเป็นทั้งหมด (เช่น ใบอนุญาตหรือการอนุมัติใด ๆ ที่ท่านอาจต้องมีไว้เพื่อแสดงการโฆษณาซึ่งสินค้า หรือบริการ ) ก่อนที่จะอัพโหลดเนื้อหาใดๆ ขึ้นบนแพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) 

 1. เนื้อหาของท่าน

3.1 ท่านยืนยัน รับรอง และรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต สิทธิ ความยินยอม และการอนุญาตที่จำเป็นในการเผยแพร่ซึ่งเนื้อหาที่ท่านส่งมา (เว้นแต่กรณีที่เป็น เนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Livestream Content))และท่านอนุญาตเรา ในสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอื่นในเนื้อหาสำหรับการเผยแพร่ลงในแพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้

3.2 โดยการอัพโหลดเนื้อหาขึ้นบนแพลตฟอร์ม ท่านยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหา หากเนื้อหามีสิ่งที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกซึ่งท่านไม่ได้เป็นเจ้าของ กรุณาขออนุญาตผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มาก่อนทำการอัพโหลด แบ่งปัน หรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวบนแพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) 

3.3 เว้นแต่ในกรณีของเนื้อหาจากการถ่ายทอดสดออนไลน์ ท่านมีสิทธิความเป็นเจ้าของของท่านทั้งหมดในเนื้อหา อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้แพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  ท่านอนุญาตให้เราได้สิทธิในการใช้ ในการทำซ้ำ เผยแพร่ เตรียมสร้างสรรค์งานต่อเนื่อง แสดงและ/หรือดำเนินการซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบริการและธุรกิจของเรา (และบริษัทแม่ บริษัทสืบทอดและบริษัทในเครือ) รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อการโปรโมทและเผยแพร่ซ้ำซึ่งบางส่วนหรือทั้งหมดของการบริการ (และงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องตามที่ระบุในนี้) ไม่ว่าในรูปแบบสื่อใดและผ่านช่องทางสื่อใด ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวใช้บังคับได้ทั่วโลก ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถทำการอนุญาตช่วงและโอนการอนุญาตต่อได้

3.4  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) มีกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาในการถ่ายทอดสดออนไลน์ที่อัพโหลดขึ้นไปยังแพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  ซึ่งหมายความว่าเราเป็นเจ้าของเนื้อหาในการถ่ายทอดสดใด ๆ ที่ทางท่านสร้างขึ้นและเราสามารถที่จะใช้เนื้อหาจากการถ่ายทอดสดออนไลน์ (รวมไปถึงลบ ใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ เตรียมสร้างสรรค์งานต่อเนื่อง แสดง ดำเนินการ กระตุ้นและ/หรือสร้างรายได้จากเนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์) ไม่ว่าในทางใดโดยไม่จำต้องปรึกษาท่านก่อน

โดยข้อหนดฉบับนี้ ท่านได้โอน มอบให้ และส่งมอบสิทธิทั้งหมดที่มี ความเป็นเจ้าของและผลประโยชน์ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ในเนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์และสำเนาทั้งหมด ไม่ว่าในรูปแบบและลักษณะใดก็ตามให้แก่ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) แต่เพียงผู้เดียว และให้รวมไปถึงสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการอนุญาตและการค้าขายรวมไปถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการโฆษณา ท่านตกลงว่าหากมีความจำเป็น ท่านจะลงนามและส่งมอบตราสารและเอกสารที่ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) อาจร้องขออย่างเหมาะสมเป็นครั้งคราวเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการก่อตั้ง ไว้เป็นหลักฐาน บังคับใช้หรือป้องกันสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ในเนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์ทุกรูปแบบและลักษณะอย่างสมบูรณ์ เฉพาะตัว ถาวร และบังคับได้ทั่วโลกให้แก่ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) 

3.5 ท่านอนุญาตให้ผู้ใช้แต่ละรายของแพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) เข้าถึงเนื้อหาของท่านผ่านแพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  รวมถึงการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ และแสดงเนื้อหาตามที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบของแพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ ทั้งนี้ การอนุญาตดังกล่าวไม่เป็นการจำกัดสิทธิในการอนุญาตให้ผู้อื่นในลักษณะเช่นเดียวกัน

3.6 การอนุญาตของท่านข้างต้นนั้นเป็นการถาวรและไม่สามารถเพิกถอนได้

3.7 ท่านตกลงว่าเนื้อหาที่ท่านอัพโหลดบนแพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) นั้นจะไม่มีส่วนเนื้อหาที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกหรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิครอบครองอื่นของบุคคลภายนอก เว้นแต่ว่าท่านได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่มีสิทธิตามกฎหมายดังกล่าวสำหรับเนื้อหาดังกล่าวหรือท่านได้รับสิทธิทางกฎหมายในการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวมาโดยทางอื่นและในการอนุญาตพวกเราตามข้อกำหนดฉบับนี้

3.8  Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) ไม่รับรอง หรือมีหน้าที่ใดๆต่อเนื้อหาที่อัพโหลดขึ้นบนแพลตฟอร์ม หรือการใช้บริการโดยผู้ใช้หรือผู้อนุญาตคนใด หรือต่อความเห็น ข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็นใดที่แสดงอยู่ในแพลตฟอร์ม ไม่ว่าในทางใดก็ตามและเราปฎิเสธอย่างชัดแจ้งซึ่งความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว

 1. เนื้อหาต้องห้าม

4.1 ท่านตกลงที่จะไม่อัพโหลดหรือทำการอื่นใดที่จะทำให้เกิดการเข้าถึงซึ่งเนื้อหาที่ต้องห้าม

4.2 โดยไม่เป็นการตัดสิทธิของหลักการทั่วไปที่กล่าวมาก่อนหน้า ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อห้ามดังต่อไปนี้

(ก) ห้ามเนื้อหาที่มีความรุนแรง เช่น เนื้อหาดูหมิ่น เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง โหดร้าย การเปลือยกาย เพศสัมพันธ์ วิปริตทางเพศ ศิลปะลามก การลดคุณค่าทางเพศ การชักชวนค้าประเวณี ภาษาที่รุนแรง การกล่าวถึงโดยหยาบคายหรือถ้อยคำรังเกียจ หรือเนื้อหาใดที่ไม่เหมาะสม อนาจาร ไม่ถูกต้องหรือมีลักษณะที่รุนแรง โดยไม่คำนึงว่ามีเจตนาที่มุ่งร้ายหรือมีเจตนาที่จะก่อความรำคาญ ทำร้าย ข่มขู่หรือรบกวนบุคคลใด

(ข) ห้ามเนื้อหาซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุ 20 ปีหรือต่ำกว่า

(ค) ห้ามเนื้อหาที่เป็นการสนับสนุนการก่อการ้ายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

(ง) ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการไร้ความสามารถทางร่างกาย จิตใจและความรู้สึก

(จ) ห้ามเนื้อหาที่เป็นการสนับสนุนสาธารณะชนให้เข้าร่วมหรือสนับสนุนการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รุนแรง ขายหรือใช้สารเสพติด ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือสารเสพติดอื่นๆ

(ฉ) ห้ามเนื้อหาที่มีความรุนแรง โค่นล้มหรือปลุกระดม เช่น เนื้อหาที่กระตุ้นหรือสนับสนุนความขัดแย้งต่อประเทศหรือรัฐใด หรือ รัฐธรรมนูญ รัฐบาลหรือกฎหมายของประเทศนั้น หรือกระตุ้นหรือสนับสนุนความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนาหรือเพศหรือการทำให้ศาสนาหรือความเชื่อทางวัฒนธรรมเสื่อมเสีย

(ช) ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เช่น เกมส์ ล็อตเตอรี่ การแข่งม้า พนันกีฬา โหราศาสตร์ ภูมิพยากรณ์ การอ่านลายมือหรือชนิดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือการดูดวง

(ซ) ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมายของผู้เยาว์ดังกล่าว

(ฌ) ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนเนื้อหาที่ต้องห้ามหรือถูกสั่งห้ามตามกฎหมายใด ๆ

(ญ) ห้ามเนื้อหาใดที่ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือก่อให้เกิดความสับสนในความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น

(ฎ) ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตัว หรือเลียนแบบเป็นคนของหน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว

(ฏ) ห้ามเนื้อหาที่ฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

(ฐ) ห้ามเนื้อหาที่หลอกลวง ไม่ถูกต้องหรือสร้างความหลงผิด (เช่น เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจราคาของสินค้า หรือบริการ ที่ขายผิดไปจากความเป็นจริงและเนื้อหาที่หลอกว่าสินค้า หรือบริการ มีจำนวนจำกัดหรือจะมาพร้อมของแถม)

(ฑ) ห้ามเนื้อหาที่มีคำหรือคำที่คล้ายกับคำว่า “ดีที่สุด” “สิ่งนี้ดีที่สุด” “อันดับหนึ่ง” “พิสูจน์แล้ว” “ระดับสูง” เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(ฒ) ห้ามซึ่งเนื้อหาที่เปรียบเทียบราคา คุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้า หรือบริการ ของท่านกับสินค้า หรือบริการ อื่นโดยตรง เว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตให้ทำได้ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายหรือแนวปฏิบัติ (สำหรับผู้ขาย) ที่เกี่ยวข้อง

4.3 หากเนื้อหาของท่านเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวแทนบุคคล (เช่น เมื่อจะต้องมีการดำเนินการที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายไม่ว่าต่อทรัพย์สินหรือบุคคล) ท่านจะต้องมีคำว่า “ห้ามเลียนแบบ” หรือ คำที่มีความหมายคล้ายกันนั้นแสดงอยู่บนเนื้อหาดังกล่าวอย่างชัดเจน

4.4 เราไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และการละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ บนแพลตฟอร์มของ Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค)  และเราจะลบเนื้อหาทั้งหมดหากมีการแจ้งอย่างถูกต้องว่าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา

4.5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะลบเนื้อหาใดโดยไม่แจ้งท่านล่วงหน้าหรือไม่ให้เหตุผลใด ๆ ในการลบแก่ท่าน

4.6 ท่านตกลงว่า Klong and Graphic (กล้อง แอนด์ กราฟฟิค) จะไม่ต้องรับผิดในการดำเนินการใด ๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางใดที่เป็นผลมาจากการดำเนินการตามดุลพินิจของตนในการลบเนื้อหาใด